недеља, 3. децембар 2017.

Jasminka Halilović: Udruženje "Pod lupom građana" protiv diskriminacije

Moja prijateljica Jasminka Halilović, predsjednica udruženja "Pod lupom građana" i iskreni borac za ljudska prava iz Tuzle, proslijedila mi je pismo u kom opisuje svoju borbu sa korumpiranim i diskriminatorskim nosiocima pravosudnih funkcija. 

Jasminka Halilović i njeno udruženje "Pod lupom građana" specijalizovani su za pomoć žrtvama institucionalnog nasilja i obespravljivanja, a u tekstu imate kontakst podatke podatke ukoliko vam je njihova pomoć potrebna.

PROČITAJTE TEKST JASMINKE HALILOVIĆ:


Halilović Jasminka, profesor
Tuzla, I Tuzlanske brigade 7/VIII/32
Predsjednik udruženja „Pod lupom građana“
Kontakt telefon: 065-354-064
Tuzla, 03.12.2017.godine

BORISLAVU RADOVANOVIĆU
po dogovoru
Poštovani,

dana 29.11.2017.godine, održano je ročište u Osnovnom sudu u Banja Luci po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije. U svojstvu javnosti bila je prisutna Stana Slavnić.

Diskriminaciju je izvršila RS putem sudije Osnovnog suda u Bijeljini, Mahira Muharemovića.

Bitan je podatak da je sudija Mahir Muharemović iz Tuzle, jer je njegovo diskriminativno ponašanje nesumnjivo u vezi sa organizovanim kriminalom određenih zaposlenika Općinskog/Opštinskog suda u Tuzli i tužilaca tuzlanskog Tužilaštva.

Naime od 2009.godine kada je preminula moja mama, Devleta Halilović (19.06.2009), borim se za ostvarenje svojih prava koja su mi pogazili određeni zaposlenici tog suda  i tog tužilaštva, krivotvorivši  kompletnu dokumentaciju koja je u vezi s ostavinom. I taj sud i to tužilaštvo prikrivaju svoje krivotvorne radnje, jer su u sprezi, tužilaštvo ne pokreće istrage, tako da krivotvorene isprave egzistiraju u pravnom prometu kao validne, čime se meni čini ogromna šteta i povređuje neprikosnoveno pravo na nasljeđe. Sve njihove nezakonite radnje su razotkrivene, ali niko od sudija i tužilaca  ne pomišlja da otkloni te nezakonitosti, nego usmjeravaju svoje postupke na ponižavanje i proganjanje mene kao žrtve njihovih podmuklih kombinacija s ciljem da zataškaju svoje protivzakonito ponašanje.

U svrhu proganjanja uvezani sudski zaposlenici, tužioci i zaposlenici MUP-a TK su za isključivo svoje potrebe angažovali neke osobe sumnjivog morala, uhode, doušnike, koje izvršavaju njihove prljave zadatke tako što prate građane, poštene borce za svoja prava, pretvaraju se da ih podržavaju i da su im prijatelji, a, ustvari, iza leđa im podmeću kompromitujuće situacije s ciljem rušenja njihovog ugleda i obezvređivanja njihove borbe za pravdu.   

Posljednji meni podmetnuti slučaj je dostavljanje, u septembru 2016.godine, prekršajnog nalog za prekršaj u saobraćaju na području opštine Lopare u mjestu Priboj, koji nisam prihvatila, te sam putem ptt, dana 10.10.2016.godine Osnovnom sudu u Bijeljini podnijela Zahtjev za sudsko odlučivanje uz koji sam priložila prekršajni nalog.

Nakon toga dobila sam poziv suda za pretres u predmetu broj: 80 1 Pr 016438 16 Pr od 13.10.2016.godine kojim sam pozvana u svojstvu  okrivljene i u kojem je navedeno da se u prilogu nalazi Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ali zahtjev nije bio priložen.

Na pretresu održanom dana 22.11.2016. godine, tada pogrešno misleći da se raspravlja o mom zahtjevu za sudsko odlučivanje, nisam ni pretpostavila da sudija Mahir Muharemović vodi pretres na osnovu Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, jer mi taj zahtjev nije ni dostavio, niti ga je pokazao na pretresu. Tako me doveo u zabludu da se pretres vodi po mom Zahtjevu za sudsko odlučivanje, te kako je djelovalo da u zapisnik korektno unosi moje navode i dokaze, koji su trebali uticati na pozitivno rješenje u moju korist, doprinio je mojoj odluci da potpišem zapisnik za koji sam smatrala da je uneseno ono što sam govorila u toku pretresa.

Međutim, kasnije, preuzevši zapisnik u pisarnici tog suda, bila sam zapanjena činjenicom da je sudija Mahir Muharemović, na pitanja koja mi nije postavio u toku pretresa, dopisao netačne i kompromitujuće odgovore u moje ime i bez mog znanja. To je značilo da je sudija Mahir Muharemović nedopušteno  van pretresa dopisivao podatke o meni i to apsolutno netačne. Na pitanje o izjašnjenju o nacionalnosti dopisao je odgovor koji je u koliziji sa mojim stavom po tom pitanju, a kao magistar krivičnog prava morao je znati da krši moje Ustavom zagarantovano pravo po kojem mi to pitanje nije smio ni postaviti, a kamoli odgovoriti umjesto mene i to netačno.

A zatim je na pitanje Da li ste osuđivani? dopisao svojevoljno da izgleda kao da sam ja  odgovorila DA, te sam u trenutku saznanja o tome bila zaprepašćena, ne shvatajući otkuda sudiji pravo da navodi u moje ime i bez mog znanja kompromitujući odgovor i unosi ga u službenu ispravu kao vjerodostojan podatak. Odmah sam, 28.11.2016.godine, pribavila uvjerenje o neosuđivanosti od MUP-a Zenica, te je jasno da je sudija Mahir Muharemović sve radio brutalno smišljeno, a smatram da je to radio po direktivi tuzlanske kriminalne grupe uhoda uvezane sa određenim tuzlanskim nalogodavcima iz suda, tužilaštva i MUP-a TK.

Taj je sudija Mahir Muharemović čak u toku pretresa isticao neki  izvod iz evidencije o neplaćenoj kazni za neki saobraćajni prekršaj sa kojim podatkom uopšte nisam bila upoznata, te sumnjam da mi je i to podmetnuo.  

Po održanom pretresu  korumpirani sudija Mahir Muharemović donio je odmah rješenje kojim me proglasio krivom.

Sudija Mensur Đonlić je moju žalbu protiv tog rješenja odbio kao neosnovanu.

Sudija Cvijeta Sekulić je po preuzimanju tog predmeta odbila moj prijedlog za ponavljanje postupka, ne uvažavajući činjenicu da postoji vjerodostojan dokaz da je pretres vođen na osnovu nepostojećeg zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te da je sačinjen lažirani montirani diskriminirajući zapisnik na pretresu od 22.11.2016.godine.

Podnijela sam krivičnu prijavu zbog krivičnog djela povreda zakona od sudije Mahira Muharemovića i podnijela prijavu VSTV(S) BiH protiv tog sudije i sudije Mensura Đonlića, a zatim sam prijavila i tužioca Milorada Debeljevića zbog prikrivanja krivičnog djela povreda zakona od sudije Mahira Muharemovića, jer je odbio da pokrene istragu.

Kad sam vršila uvid u spis tužilaštva tužilac Debeljević mi je  na nedopušten  način onemogućio kopiranje izjava sudije Mahira Muharemovića i zapisničara, a uvidom u te  izjave uočila sam da su oboje naveli da su meni u toku pretresa jasno i glasno postavljena pomenuta pitanja i da sam ja jasno i glasno odgovorila na ista onako kako je konstatovano u predmetnom zapisniku. Tužilac je, poslije mog traženja da kopiram pomenute izjave, zabranio da dalje vršim uvid u spis krivičnog predmeta, a zatim je poslao dežurnog policajca da mi saopšti da je moj posao tu završen i da treba da napustim prostoriju pisarnice Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

  Prijavljeni sudija Mahir Muharemović ohrabren podržavanjem tužilaštva i navedenih  sudija, kao i zapisničara, nastavio je sa lažima, te, očigledno, i ne pomišlja, niti smije, pritisnut obavezujućim nalozima uvezanih kriminalnih nalogodavaca  iz reda zaposlenika suda, tužilaštva i MUP-a u saradništvu sa svojim doušnicima, da ispravi svoje kardinalne diskriminativne „greške“.

Naknadno sam uvidom u spis predmeta 80 1 Pr 016438 16 Pr, dana 07.07.2017.godine,  utvrdila da na potvrdi prijema dokumenata za dan 12.10.2016.godine sud   nije  evidentirao da je primio moj Zahtjev za sudsko odlučivanje od 10.10.2016.godine, sud nije protokolisao taj zahtjev, ali postoji podatak da je zahtjev snimljen dana 12.10.2016.godine. Uz moj Zahtjev za sudsko odlučivanje bio je priložen Prekršajni nalog. Sud je u potvrdi prijema dokumenata evidentirao prijem tog Prekršajnog naloga iz priloga, te je na taj nalog stavio prijemni pečat suda sa datumom 11.12.2016.godine. Takođe, u popisu spisa nije evidentiran Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Dakle,  spis predmeta  ne sadrži ni moj Zahtjev za sudsko odlučivanje ni Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a pretres se navodno vodio na osnovu Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Dana 30.11.2016.godine Osnovnom sudu u Banja Luci podnijela sam tužbu protiv RS za utvrđenje diskriminacije izvršene putem zaposlenika Osnovnog suda u Bijeljini, magistra krivičnog prava, sudije MAHIRA MUHAREMOVIĆA, te je prvo ročište održano dana 29.11.2017.godine.

Sudija Brankica Spasojević je izuzetno korektno postupala. Ipak, zamjeram joj što je odbila da izvršim uvid u punomoć prisutnog pravobranioca Pravobranilaštva RS, na što imam pravo, ali je to sudija spriječila, objasnivši da joj to niko do sada nije tražio i da sam ja prva koja to traži.

Potpisala sam zapisnik, uvjerena da je tokom ročišta u isti sve korektno uneseno, međutim, kasnije sam vidjela da su pogrešno unesene neke konstatacije, te ću tražiti ispravku tih navoda u zapisniku  na sljedećem  ročištu, koje je zakazano za 11.01.2018.godine.

L.P.

Predsjednica 

Inače praktikujem objavljivati sadržaje/tekstove osoba koje mi se obrate, ili kad u njihovom radu prepoznajem prave vrijednosti, kao što je slučaj sa Jasminksom, i u tom pogledu pozivam sve da se jave sa svojim objavama.

 Kod Jasminske to nije bio slučaj, ali ističem kako nije problem ni kad je u pitanju tehnički neuređen sadržaj, to se začas uredi. 

1 коментар:

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.